جوایز مسابقه سفیران نور

موسسه اعتباری نور سفیران نور

نفر اول : ۳ سکه تمام بهار آزادی + اعطای کمک هزینه سفر به کربلای معلی به یک نفر (به انتخاب فرد)

نفر دوم : ۲ سکه تمام بهار آزادی + اعطای کمک هزینه سفر به کربلای معلی به یک نفر (به انتخاب فرد)

نفر سوم : ۱ سکه تمام بهار آزادی + اعطای کمک هزینه سفر به کربلای معلی به یک نفر (به انتخاب فرد)